Nowelizacja Prawa budowlanego z września 2020r. - aktualne przepisy w tym dot.COVID-19

Szkolenie online

16 wrzesień 2020

10:00-14:00

SZKOLENIE ON-LINE- na żywo prowadzone przez eksperta z zakresu prawa budowlanego
Podczas szkolenia uczestnicy na żywo widzą trenera oraz wyświetlane materiały i prezentacje.
Każdy uczestnik może na bieżąco zadawać pytania.  
 

Program

1. Pojęcia podstawowe prawa budowlanego (roboty budowlane, budowa, przebudowa, remont, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury itd.)
2. Zmiany PROCEDURY UDZIELANIA POZWOLEŃ BUDOWLANYCH/DOPUSZCZANIA OBIEKTÓW DO UŻYTKOWANIA ZAWARTE W SPECUSTAWACH DOT. COVID-19(m.in. art. 12 i 12b, art. 31 i 31d, przepisy dot. wstrzymania/zawieszenia terminów, udostępniania akt, stosowania art. 10 kpa i in.przepisów procedury)
3. Wskazanie przepisów przejściowych do nowelizacji z lipca i września 2020r.
4. Organy właściwe do udzielania pozwoleń na budowę oraz organy nadzoru budowlanego- podział kompetencji. Wojewódzki konserwator zabytków i jego rola
5. ZMIANY W ZAKRESIE ODSTĘPSTW od warunków technicznych.
6. NOWE UREGULOWANIA w zakresie wymogów formalnych WNIOSKU O POZWOLENIE na budowę:

    - omówienie zakresu i formy projektu budowlanego.

    - jakie decyzje są załączane do wniosku o pozwolenie na budowę (omówienie podstawowych  kwestii dot. planowania przestrzennego, ochrony środowiska i in. ustaw rzutujących na proces  inwestycyjno-budowlany)
7. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane- z jakiego tytułu prawnego może wynikać, kto może być inwestorem.
8. Zasady udzielania pozwoleń na budowę- ZMIANY W PROCEDURZE:

    - strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę,

    - problemy praktyki (np. śmierć strony postępowania, osoby nieznane z miejsca pobytu, nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.)
9. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę:

    - kiedy jest wymagana,

    - zasady uzyskiwania- omówienie art. 36a Pr.bud, w tym w zakresie zmiany przepisu

    - zmiany projektu technicznego- art. 36b Pr.bud.
10. Kiedy pozwolenie na budowę wygasa- omówienie art.  37 Pr.bud. nowy art. 37 a oraz art. 57 g
11. NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE DECYZJI O PRZENIESIENIU POZWOLENIA na budowę- omówienie art. 40 Pr.bud
12. Roboty wymagające pozwolenia na budowę, roboty budowlane, które mogą być prowadzone na zgłoszenie, roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego/dokonania zgłoszenia.
13. Procedura zgłoszenia w prawie budowlanym. Zasady wnoszenia sprzeciwu
14. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych
15. Dopuszczenie obiektu budowlanego do użytkowania- zgłoszenie zakończenia budowy, ZMIANY W UZYSKIWANIU POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE, kontrola obowiązkowa
16. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
17. Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie inwestycyjno-budowlanym :

        - kwestie naruszenie wymogów planowania i zagospodarowania przestrzennego,

        - samowola budowlana i jej rodzaje- NOWE ZASADY LEGALIZACJI SAMOWOLI BUDOWLANEJ,

        - kwestie dot. nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, nielegalna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego)
18. Odpowiadanie na pytania, dyskusja

Wszelkie prawa zastrzeżone. Oferta szkolenia oraz program są objęte prawami autorskimi.
Zakaz kopiowania i powielania treści bez zgody autorów ©

Warunki uczestnictwa:

Cena

290 zł netto
Cena uwzględnia:
• dostęp do platformy online na czas szkolenia
• materiały szkoleniowe
• zaświadczenie w formie elektronicznej

Płatności za szkolenie odbywa się na podstawie faktury.

Zasady szkolenia online

Wystarczy dostęp do internetu
* Zapisz się na szkolenie
* W dniu szkolenia otrzymasz link do platformy
* Kliknij w link i uczestnicz w spotkaniu na żywo

Trener

Radca prawny i doradca podatkowy. Ceniony trener z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w  prawie administracyjnym, prawie ochrony środowiska oraz procesie inwestycyjno-budowlanym.